อุปกรณ์ดูยูทูปบนทีวีธรรมดา เล่นแอปเฟสไลน์ ไลฟ์สดออกจอทีวี ดูหนังออนไลน์ เล่นเกมส์


ก่อตั้งอาเซียนเพื่ออะไร


รู้หรือเปล่าที่ต้องก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานั้นเพื่ออะไรกันบ้าง และเมื่อก่อตั้งแล้วจะคิดว่าจะมีความเจริญหรือเปล่า


 


ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น


 


     วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้


1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม


2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค


3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร


4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย


5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต


6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC การก่อตั้งอาเซ๊ยน วัตถุประสงค์ก่อตั้งอาเซียน(ดู 464 ครั้ง)

แบบทดสอบความรู้อาเซียน