พริกลาบเหนือลำแต้ๆ ทำลาบเหนือง่ายๆ หอมมะแข่วน อร่อยมาก มีสูตรทำลาบให้


ความรู้อาเซียน


ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ยังไงก็เรียนรู้ไว้ก็ดีนะค่ะ เพราะประชาคมอาเซียนจะเปิดในปี 2558 นี้แล้ว 


 


อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 


 


ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการประกอบอาชีพและการมีงานทำของคนไทยเป็นอย่างมาก การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยเชียงราย จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรของวิทยาลัย ในการเตรียมตัว ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้.>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC ความรู้กับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน(ดู 511 ครั้ง)

แบบทดสอบความรู้อาเซียน