#มะม่วงกวน 14บาท แผ่นบางวงกลม หวานกลมกล่อม หอมมะม่วงสุกแท้ๆ


หลักสูตรอาเซียนศึกษา


มีอาเซียนเข้ามา เราก็ต้องมีการศึกษาด้วยเพื่อให้ได้เรียนรู้ของอาเซียนของแต่ละประเทศ ถ้าเราไม่เรียนรู้อาเซียนแล้วเราจะรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรและจะติดต่อทำกิจการด้วยกันได้อย่างไรหลักสูตรอาเซียนศึกษาหลักสูตรแกนกลางความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN  – US Technical Assistance (USAID)       และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำเอกสารต้นฉบับหลักสูตรแกนกลางอาเซิยน เพื่อให้สถานศึกษา ครูใช้เป็นแนวทางสำหรับการให้ความรู้/สอนเรื่องอาเซียนในมุมมองของการเป็นภูมิภาคเดียวกัน    โดยเอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗          เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนำต้นฉบับหลักสูตรไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ต่อไปเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้
    การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน

    การสร้างสังคมที่อื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว

    การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันมากยิ่งขึ้น

    การส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ         การส่งเสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม

    การส่งเสริมความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้นค่านิยมร่วมกัน

    การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสาระสำคัญ (Theme)สาระสำคัญของการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จะเน้นใน ๕ ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN –Cultural Community: ASCC) และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community๑.      การรู้จักอาเซียน (Knowing ASEAN)๒.    การตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity)๓.     การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)๔.     การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม (Promoting Equity and Justice)๕.     การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working together for a Sustainable Future)แนวทางการเรียนรู้ (Pathways)แนวทางสำหรับการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน แบ่งออกเป็น ๔ แนวทาง ได้แก่
๑.      ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น๒.    สถานที่ (Place) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ      เป็นต้น๓.     วัตถุ (Materials) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะ เป็นต้น๔.     แนวคิด (Ideas) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม เป็นต้นสาขาวิชา (Subject Areas)หลักสูตรแกนกลางอาเซียน กำหนดให้จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่
๑.      ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ (History and Social Studies)๒.    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)๓.     หน้าที่พลเมืองและจริยศาสตร์ (Civic and Moral Education)๔.     ภาษาและวรรณกรรม (Languages and iterature)๕.     ศิลปะ (Arts)๖.      สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)๗.     เทคโนโลยี (Technology)
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC หลักสูตรอาเซียน อาเซียนศึกษา การศึกษาอาเซียน(ดู 1196 ครั้ง)

แบบทดสอบความรู้อาเซียน