aec กับการเกษตร

กล่องAndroid TV 2018aec กับการเกษตรจะเป็นได้อย่างไรบ้างจะมีความเจริญขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่ออาเซียนจะเปิดจะใน 2558 นี้ ยังไงต้องติดตามกันนะค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น
          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC เกษตรอาเซียน aec เกษตร เออีซี(ดู 703 ครั้ง)

คำอวยพรสั้นๆวันเกษียณ คำอวยพรวันเกษียณราชการ งานมุทิตาจิต คาราวะ
[ อ่าน 1309 ครั้ง ]
วิธีโอนเงินทรูมูฟ ทำอย่างไร กดอะไร
[ อ่าน 1525 ครั้ง ]
โอนเงินวันทูคอล กดอะไรนะ ใช้ได้จริง
[ อ่าน 1316 ครั้ง ]
สมูทตี้ทำเอง อร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ไม่อ้วน ประหยัดอีก ดีเนอะ
[ อ่าน 818 ครั้ง ]
How to Perfect ย้อมผมสีม่วง เจนเซียนไวโอเลต ทำเองได้ง่ายนิดเดียว
[ อ่าน 737 ครั้ง ]
วิธีลดความอ้วนภายใน 7 วัน เห็นผลจริง
[ อ่าน 872 ครั้ง ]