aec กับการเกษตร
aec กับการเกษตรจะเป็นได้อย่างไรบ้างจะมีความเจริญขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่ออาเซียนจะเปิดจะใน 2558 นี้ ยังไงต้องติดตามกันนะค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น
          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC เกษตรอาเซียน aec เกษตร เออีซี(ดู 670 ครั้ง)

แจกรหัส ROV โหดๆ เทพ บนล่าง พร้อมวิธีโกงเงิน
[ อ่าน 985 ครั้ง ]
ฮือฮา พบสมบัติพันปี เมืองพิชัย สมัยขอมสุโขทัย
[ อ่าน 2339 ครั้ง ]
ว่าที่จังหวัดใหม่ของไทย เขมราษฏร์ธานี
[ อ่าน 5100 ครั้ง ]
รู้จักยัง? นักร้องสาวคนแรกของไทย ที่เป็นศิลปิน KPOP ในเกาหลีใต้
[ อ่าน 2929 ครั้ง ]
พรุ่งนี้อากาศหนาวแน่ อุตุนิยมเตือนหลายจังหวัด ภาคเหนือและอีสานให้เตรียมพร้อม
[ อ่าน 4707 ครั้ง ]
งวดนี้รวย อยากถูกหวยก็เข้ามาดู รวมหวยเด็ดที่น่าเล่น งวด 1 ธันวา 2560
[ อ่าน 5207 ครั้ง ]