กริยา 3 ช่อง200คำพร้อมคำแปล

กล่องแอนดรอยด์ Smartbox TV2018 

มารู้จักคำกริยา 3ช่อง คำอ่าน และก็ความหมาย ที่ใช้บ่อยกันค่ะ

Irregular Verb ที่ใช้บ่อยพร้อมคำอ่าน

 

กริยา 3 ช่อง Irregular Verb ที่ใช้บ่อยพร้อมคำอ่าน คำแปล

 

 

 

ช่อง 1   ช่อง 2   ช่อง 3   แปล
be = is,am,are อีส,แอม,อาร์ was,were วอส,เวอ been บีน เป็น,อยู่,คือ
become (บิคั๊ม) became (บิเค๊ม) become (บิคั๊ม) กลายเป็น,
begin (บิกิ๊น) began (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น,
bet เบ็ท bet เบ็ท bet เบ็ท พนัน,
bite ไบท bit บิท bitten(or bit) บิทเทิน กัด,
bleed บลีด bled เบล็ด bled เบล็ด เลือดออก,
blow บโล blew บลู blown บโลน พัด,เป่า,ตี
break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก,
bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา,
build บิลด built บิลท built บิลท สร้าง,
burst เบิสท burst เบิสท burst เบิสท ระเบิด,
buy บาย bought บอท bought บอท ซื้อ,
catch แค็ทช caught คอท caught คอท จับ,ขึ้นรถ,
choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก,
come คัม came เคม come คัม มา,
cost คอสท cost คอสท cost คอสท มีราคา,
cut คัท cut คัท cut คัท ตัด,
dig ดิก dug ดัก dug ดัก ขุด,
dive ไดฝ dived(or dove) โดฝ dived ไดฝด ดำนํ้า,
do ดู did ดิด done ดัน ทำ,
draw ดรอ drew ดรู drawn ดรอน ลาก,วาด,เขียน
drink ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม,
drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ),
eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน,
fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก,หล่น,
feel ฟีล felt เฟ็ลท felt เฟ็ลท รู้สึก,
fight ไฟท fought ฟอท fought ฟอท ต่อสู้,
find ไฟนด found เฟานดึ found เฟานดึ พบ,
fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน,
forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม,
forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม,
freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว,หนาว,
get เก็ท got ก็อท got ก็อท เอา,ได้รับ,
give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้,
go โก went เว็นท gone กอน ไป,
grind กรายด ground กราวด์ ground กราวด์ บด,ลับ,
grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต,ปลูก,
hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน,ห้อย,
hang (people) แฮง hanged แฮงด hanged แขวนคอ,
have แฮฝ had แฮด had แฮด มี,
hear เฮีย heard เฮิด heard เฮิด ได้ยิน,
hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน,
hurt เฮิท hurt เฮิท hurt เฮิท ทำร้าย,
know โน knew นู known โนน รู้,
lay เล laid เลด laid เลด วาง,ออกไข่,
lead ลีด led เหล็ด led เหล็ด นำ,
learn เลิน learnt เลินท learnt เลินท เรียนรู้,
leave ลีฝ left เล็ฟท left เล็ฟท ละทิ้ง,จากไป,
lend เล็นด lent เล็นท lent เล็นท ให้ยืม,
lie ลาย lay เล lain เลน นอน,
light ไลท lit ลิท lit ลิท จุดไฟ,
lose ลูส lost ลอสท lost ลอสท แพ้,ทำหาย,
make เมค made เมด made เมด ทำ,
meet มีท met เม็ท met เม็ท พบ,
mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด,
pay เพ paid เพด paid เพด จ่าย,
put พุท put พุท put พุท วาง,
quit ควิท quitted(or quit) ควิทเท็ด quit ควิท เลิก,
read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน,
ride รายด rode โรด ridden ริดเดิน ขี่,
ring ริง rang แรง rung รัง สั่น,(กระดิ่ง),
rise ไรซ rose โรส risen ริสเซิน ขึ้น,ลุกขึ้น,
run รัน ran แรน run แรน วิ่ง,
say เซ said เซด said เซด พูด,
see ซี saw ซอ seen ซีน เห็น,
seek ซีค sought ซอท sought ซอท ค้นหา,
sell เซ็ล sold โซลด sold โซลด ขาย,
set เซ็ท set เซ็ท set เซ็ท จัด,
shake เชค shook ชุค shaken เชคเคิน เขย่า,สั่น,
shine ชายน shone โชน shone โชน ส่องแสง,
shrink ชริงค shrank ชแรงค shrunk ชรัง หดลง,สั้นลง,
sing ซิง sang แซง sung ซัง ร้องเพลง,
sink ซิงค sank แซงค sunk ซังค จม,ถอยลง,
sit ซิท sat แซ็ท sat แซ็ท นั้ง,
slide สไลด slid สลิด slid สลิด สื่นไถล,เลื่อนไป,
sleep สลีพ slept สเล็พท slept สเล็พท นอนหลับ,
speak สปีค spoke สโปค spoken สโปเคิน พูด,
spin สปิน spun สปัน spun สปัน ม้วน,กรอ,ปั่นฝ้าย
split สปลิท split สปลิท split สปลิท แตก,แยก,
spring สปริง sprang สแปรง sprung สปรัง โดดอย่างเร็ว,เด้ง,
sting สติง stung สตัง stung สตัง ต่อย,แทง,
stink สติงค stank สแตงค stunk สตังค ส่งกลิ่นเหม็น,
strike สไตรค struck สตรัค struck สตรัค ตี,ต่อย,กระทบ
string สตริง strung สตรัง strung สตรัง ผูกเชือก,ขึงสาย,
swear สแว swore สวอ sworn สวอน สาบาน,ปฏิญาณ,
swell สเว็ล swelled สเว็ลด swollen สวอลเลิน โตขึ้น,หนาขึ้น,
swim สวิม swam สแวม swum สแวม ว่ายนํ้า,
swing สวิง swung สวัง swung สวัง แกว่ง,เหวี่ยง,
take เทค took ทุค taken เทคเคิน เอา,พาไป,
teach ทีช taught ทอท taught ทอท สอน,
tear แท tore ทอ torn ทอน ฉีก,ขาด,
tell เท็ล told โทลด told โทลด บอก,
think ธิง thought ธอท thought ธอท คิด,
throw ธโร threw ธรู thrown ธโรน เหวี่ยง,ขว้าง,
wake เวค woke โวค waken เวคเคิน ตื่น,ปลุก,
wear แว wore วอ worn วอน สวม,ใส่,
weave วีฝ wove โวฝ woven โวฝเฝิน ทอผ้า,สาน,
weep วีพ wept เว็พท wept เว็พท ร้องไห้,
win วิน won ว็อน won ว็อน ชนะ,
write ไรท wrote โรท written ริทเทิน เขียน,

 

 

Irregular Verb ที่ใช้บ่อยพร้อมคำอ่าน

 

กริยา 3 ช่อง Irregular Verb ที่ใช้บ่อยพร้อมคำอ่าน คำแปล

 

 

 

ช่อง 1   ช่อง 2   ช่อง 3   แปล
be = is,am,are อีส,แอม,อาร์ was,were วอส,เวอ been บีน เป็น,อยู่,คือ
become (บิคั๊ม) became (บิเค๊ม) become (บิคั๊ม) กลายเป็น,
begin (บิกิ๊น) began (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น,
bet เบ็ท bet เบ็ท bet เบ็ท พนัน,
bite ไบท bit บิท bitten(or bit) บิทเทิน กัด,
bleed บลีด bled เบล็ด bled เบล็ด เลือดออก,
blow บโล blew บลู blown บโลน พัด,เป่า,ตี
break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก,
bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา,
build บิลด built บิลท built บิลท สร้าง,
burst เบิสท burst เบิสท burst เบิสท ระเบิด,
buy บาย bought บอท bought บอท ซื้อ,
catch แค็ทช caught คอท caught คอท จับ,ขึ้นรถ,
choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก,
come คัม came เคม come คัม มา,
cost คอสท cost คอสท cost คอสท มีราคา,
cut คัท cut คัท cut คัท ตัด,
dig ดิก dug ดัก dug ดัก ขุด,
dive ไดฝ dived(or dove) โดฝ dived ไดฝด ดำนํ้า,
do ดู did ดิด done ดัน ทำ,
draw ดรอ drew ดรู drawn ดรอน ลาก,วาด,เขียน
drink ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม,
drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ),
eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน,
fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก,หล่น,
feel ฟีล felt เฟ็ลท felt เฟ็ลท รู้สึก,
fight ไฟท fought ฟอท fought ฟอท ต่อสู้,
find ไฟนด found เฟานดึ found เฟานดึ พบ,
fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน,
forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม,
forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม,
freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว,หนาว,
get เก็ท got ก็อท got ก็อท เอา,ได้รับ,
give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้,
go โก went เว็นท gone กอน ไป,
grind กรายด ground กราวด์ ground กราวด์ บด,ลับ,
grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต,ปลูก,
hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน,ห้อย,
hang (people) แฮง hanged แฮงด hanged แขวนคอ,
have แฮฝ had แฮด had แฮด มี,
hear เฮีย heard เฮิด heard เฮิด ได้ยิน,
hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน,
hurt เฮิท hurt เฮิท hurt เฮิท ทำร้าย,
know โน knew นู known โนน รู้,
lay เล laid เลด laid เลด วาง,ออกไข่,
lead ลีด led เหล็ด led เหล็ด นำ,
learn เลิน learnt เลินท learnt เลินท เรียนรู้,
leave ลีฝ left เล็ฟท left เล็ฟท ละทิ้ง,จากไป,
lend เล็นด lent เล็นท lent เล็นท ให้ยืม,
lie ลาย lay เล lain เลน นอน,
light ไลท lit ลิท lit ลิท จุดไฟ,
lose ลูส lost ลอสท lost ลอสท แพ้,ทำหาย,
make เมค made เมด made เมด ทำ,
meet มีท met เม็ท met เม็ท พบ,
mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด,
pay เพ paid เพด paid เพด จ่าย,
put พุท put พุท put พุท วาง,
quit ควิท quitted(or quit) ควิทเท็ด quit ควิท เลิก,
read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน,
ride รายด rode